Menu

راه حل عراق :پاکسازی مالکی و عواملش

world 58692

شيخ علي حاتم سليمان: به صراحت بگويم عراق از اين وضعيت خلاص نمي‌شود الا اين كه مالكي و كساني كه استانها را به داعش تسليم كردند اعدام شوند
« مجري تلويزيون التغيير: در عراق در رابطه با كنفرانس الدوحه نگراني‌هايي وجود دارد. ...در مورد اين ديدارها در الدوحه و موضوع آن صحبت كرديم.
علي حاتم السليمان : اين كنفرانس نبود. ...اين در واقع يكسري ديدارهاي مشورتي با طرفهاي ميزبان بود. شايعاتي بود كه ما با دولت و هيأتهاي دولتي ديدار كرديم. اينها شايعه است. ...ما با هيچ طرف دولتي ديدار نكرديم. دولت قطر به‌طور جدي به‌دنبال حل مشكلات بين ما و دولت بود. برخي نكاتي كه مطرح شد، مثلاً چطور وحدت عراق را حفظ كنيم، چطور اپوزيسيون با دولت كار كند،.... وظيفه ما در اين ديدار، حل مشكلات با دولت است، اگر كه از سوي دولت جديتي نشان داده شود. ميانجي، دولت ميزبان است. ولي با افرادي بنشينيم كه اختياري ندارند، مثل رئيس مجلس نمايندگان و فلاني و....
...يك نكته مهم مي‌گويم، اگر اين جلسه در تهران يا قم بود، آيا اتحاد ملي يا ائتلافهاي وابسته به (رژيم ) ايران، به شكل جنجال به‌پا مي‌كردند؟ ما داريم در رابطه با قطر، عربستان،... و كشورهاي همسايه عربي صحبت مي‌كنيم. بنابراين افتخار مي‌كنيم كه با اعراب بشينيم با كساني در اين شلوغي به‌دنبال دولت هستند. اين را مردم عراق و تظاهرات‌كنندگان مي‌دانند. اين ديدارها ربطي به ائتلاف سني كه آنها اين طور مي‌خواهند، ندارد. دولت ميزبان به‌دنبال حل مشكلات بود. مشكلات ما اولا، حل مشكل آوارگان، دوما، اينها مشكلاتمان است كه مي‌خواهيم حل شوند....
مجري : امروز يك نگراني در شيعه در رابطه با اسامي و كساني كه در اين ديدارها شركت كردند، وجود دارد...در مطبوعات اسامي صباح العجيلي، زيدان الجابري،رافع العيساوي، شيخ جمال الضاري، عبدالصمد الغريري و هم‌چنين خميس الخنجر درج شده است.
علي حاتم السليمان : اسامي كه طرح كردي، همه از اپوزيسيون هستند.... با تمام روشني مي‌گويم كه رفتن ما به الدوحه براي طرح نقطه نظرمان در مورد مشكلاتي كه در آن قرار داريم بود . دولت آمادگي آن را ندارد كه با ما ديدار كند و هم‌چنين ما هم نداريم كه با دولتي ديدار كنيم كه اراده‌اي ندارد .... دولت، توانايي حل مشكل ما را ندارد. راه‌حل سياسي در دست دولت نيست و پرونده امنيتي هم در دست دولت نيست. ...اين موضوع ربطي به بعثيها ندارد. اين افراد كه از خارج عراق و با تانك نيامدند. موضوع بعثي بودن را طرف (رژيم) ايران سوءاستفاده مي‌كند و آن را در ميادين تحصن و تظاهرات عرضه مي‌كند. ...مشكل ما آوارگان است و مشكلاتي كه المالكي و رژيمش از خود به‌جا گذاشت... اولا كه الويت تركيب سني، بازگشت بعثيها و طرح اين موضوع نيست. ما آوارگان را داريم. كساني هستند كه بايد موضوعشان بررسي و رسيدگي شود تا برگردند و پرونده داعش را داريم. طبعاً بعثيها يك نكته‌اي از اين نكات است. حتي در خواسته‌هاي خود در تحصن‌ها گفتيم. اما من از طريق كانال التغيير سؤال مي‌كنم، چرا اين توافق از سوي دولت قطر با دولت بغداد صورت گرفت؟ چرا وقتي كه اين ديدارها تمام شد، اين مشكلات را طرح كرد؟. علت مشكل و اين آشفتگي المالكي و حزب المالكي است ...كه توسط اين جنايتكار رهبري مي‌شود ...آنها مي‌خواهند يكبار ديگر، جنجال به‌پا كنند و بگويند، بازگشت بعثيها و ديدارهاي الدوحه و فلان خواسته و....
علي حاتم السليمان : .... طرفي كه در اين‌جا ضامن اجراي خواسته‌هاي ما است، كيست؟ خواسته‌هاي حداقل ما مثل موضوع آوارگان، شركت نيروهايي كه داوطلب هستند... ...من فكر مي‌كنم، قطر مي‌خواست در حل مشكلات با بغداد نقش ايفا كند. اين كه موفق شد يا نشد، مسلماً ديگر مشكل ما است. آمريكا و شوراي همكاري خليج، تركيه و اردن نظارت داشتند.
علي حاتم السليمان: ....سنيها چه مي‌خواهند؟ ما خواهان يك ايالت اداري سني در عراق هستيم. بر اساس قانون اساسي است. اگر اين در قانون اساسي نبود و به ايران مي‌رفتيم قابل‌قبول بود و... دنبال تجزيه عراق نيستيم. اين را همه بايد بدانند كه عراق تبديل به كردها، شيعه‌ها و سنيها شده است....ما نمي‌توانيم سنيهايي را واردكنيم كه در روند سياسي زيررهبري (رژيم) ايران هستند... اين قابل‌قبول نيست. ضمن نقاط مهم،حقوق سنيها است. براساس قانون اساسي ايالت سني است.
مجري : نقش شيخ زايد سعيد، سفير جديد قطر در عراق چيست؟ رسانه‌هاي ( رژيم ) ايران در روزهاي گذشته خيلي تند صحبت مي‌كنند . مي‌گويند كه او اداره‌كننده اين كنفرانس بود و روابطي با رهبران بعثي، اپوزيسيون و ... دارد ...
علي حاتم السليمان : اين بسيج (رژيم) ايران در عراق چه كار مي‌كند؟ اين سفير (رژيم) ايران چه كار مي‌كند؟ اين كساني كه كنسولگريهاي (رژيم) ايران در كربلا، النجف و البصره باز كردند، چه كار مي‌كنند؟ ...حالا قطر آمده است. ...هر كشور عربي حق شركت دارد. همان طور كه (رژيم) ايران اقدام به تخريب كرد، مامي‌خواهيم كه اعراب دخالت كنند تا وضعيت را درست كنند...
مجري : اتحاد ملي قبل از اين كه اين كنفرانس شروع شود گفت، موضوع الدوحه ادامه ميادين تحصني است كه داعش را وارد زمينهاي عراق كرد، منظور به‌طور مشخص ميادين تحصن در استان الانبار است.
علي حاتم السليمان : ميادين تحصن در الانبار و هر جاي ديگر باشرفتر از كساني است كه در اين رابطه صحبت مي‌كنند . باشرفتر از آنها و تاريخ سياهشان است . دوما، اگر قطر، عربستان، امارات يا هر كشور ديگر، اين ميادين را تقويت مي‌كردند، به‌خدا مي‌گفتم، از خودشان اسمي به‌ارث گذاشتند و از اين خجالت نمي‌كشيم. اين مسأله بسيار مهم است. ميادين تحصن، داعش را نياوردند. الآن همه جهان مي‌داند و من به خاطر حرف در مقابل خدا مسئول هستم كه داعش را المالكي و مزدورانش در استان الانبار بودند، وارد كردند. اين را با اسناد و شاهد مي‌گويم. ميليونها بار در اين رابطه صحبت كرديم. دوما، اين افراد كه ائتلاف هستند و چنين صحبتهايي مي‌كنند، مردم عراق تصاوير آنها را در تظاهرات بلند كردند و به آن سيلي زدند. اين يك افتضاح شده است. ميادين تحصن با داعش و غير داعش نيآمد و نه در قطر و غيرقطر تشكيل شد. ميادين تحصن از شراره ظلم، فساد، فقر و ستمي كه در استانهاي سني بود، شكل گرفت. اگر ما اشتباه كرديم، پس عراقياني كه امروز در ميادين آمدند، چي؟ آنها خواهان تغيير ريشه‌اي همه جنبه‌هاي سياسي هستند.
مجري : گفته مي‌شود كه خالد العبيدي، وزير دفاع قراربوده با شماحضور داشته باشد اما درآخرين لحظات معذرت خواهي كرد...؟
علي حاتم السليمان : نه، با او ديدار نمي‌كرديم. ما هيچ طرف دولتي يا سياسي ديدار نمي‌كنيم... مشكل با سنيهايي است كه در دولت هستند. متأسفانه به ايران مي‌روند. اگر شرافت داشتند، از اين‌روند سياسي بيرون مي‌كشيدند... حتي برخي طرفها از آنها (كشورهاي عربي )خواستند كه موضعي در حمايت از سنيها بگيرند و آنها را مسلح كنند . آنها رد نكردند ولي گفتند ما بايد موضوع را عام كنيم و يك مذهب مشخص را در بر نگيرد و مثل ( رژيم ) ايران در عراق نباشد . آنها نمي‌خواهند شكاف ايجاد كنند. موضع قطر، عربستان و امارات در رابطه با عراق همين است. ...
مجري : اين اتفاق نظر و اين وحدتي كه بين رهبران سني صورت گرفت، آيا مي‌توان گفت كه اين يك طرح عربي است كه آقاي خميس الخنجر آن را رهبري مي‌كند؟
علي حاتم السليمان : اين طرح عربي شامل بعثيها، هيأت و طرفهاي ديگر مي‌شود و هر طرفي يك نظري دارد. اينها همه يك نقطه واحد دارند كه اين يك فاجعه اهل سنت، در شروع يك راه‌حل دارد.... اگر مي‌خواهيم كرامت خود را حفظ كنيم، از طريق ايالت سني است . راه‌حل كردها، سنيها و شيعه‌ها يك چيز است . تشكيل سه ايالت در عراق . منظور تجزيه نيست . بر اساس قانون اساسي عراق، يكپارچه است .... ....بگذاريد باز هم تكرار كنم تا كساني كه گوششان كر است و بدهكار نيست بشنوند، داعش از الانبار نمي‌رود. اين پيروزيهاي دولتي، نيروهاي زميني و نيروهاي بسيج مقدس و.... اين حرفهاي آدمهاي لمپن و... ، ننگ است. بگذار اين وزير دفاع بيايد و حقيقت را بيان كند. چندتا از عراقياني كه در بسيج هستند، كشته شدند؟ بسياري از سربازان كشته مي‌شوند يا دفن مي‌شوند يا سوزانده مي‌شوند اما مي‌گويند نمي‌دانيم كجا هستند، ..... موضوع پاياني را مي‌گويم، هيچ پيروزي از هيچ طرفي در جنگ عليه داعش به دست نيامده است، مگر اين كه به‌دست اهالي الانبار بسپارند. ...
مجري : در يك مصاحبه كه قبلاً با هم داشتيم شما گفتيد داعش در شكاف اختلافات سياسي و بحرانهاي سياسي رشد مي‌كند. امروز در بغداد اعتراضاتي وجود دارد و تيمهاي مرگ به شكل غافلگيرانه در لباس حسين ظاهر شدند...؟
علي حاتم سليمان: به صراحت بگويم، من خيلي از نزديك مالكي را مي‌شناسم، بايددر رابطه با اين تيمهاي مرگ و حتي داعش مالكي محاكمه شود، بگذاريد كمي به عقب برگرديم، چه كسي رهبران القاعده را از زندان بادوش آزاد كرد؟ چه كسي آنها را از ابو غريب آزاد كرد؟ ... تظاهر كنندگان در بغداد بايد يك چيز را بفهمند و از تجارب الانبار استفاده بكنند، تيمهاي مرگ به بهانه داعش و دولت غيراسلامي (منظورش داعش است) سراغتان خواهند آمد... همه اين طرحها براي تخريب تظاهرات است
مجري : آيا شما مي‌گوييد اين بازيها براي تخريب كردن تظاهرات است كما اين كه در استانهاي الانبار وصلاح الدين و بعضي استانهاي سني نشين ديگر انجام دادند و اين ساخته دولت و افرادي است كه در دولت عراق نقش داشتند و امروزه بركنار شدند؟
علي حاتم سليمان: المالكي، المالكي، و مهدي المهندس و سليماني و هر كسي كه از حزب اللغوه (حزب الدعوه ـ م) دنباله رو آنهاست، ما از طريق رسانه‌ها و بعضي اطلاعات كه به ما مي‌رسد همان حركت كه در مورد استانهاي سني نشين كردند را مي‌بينيم. من به صراحت بگويم عراق از اين وضعيت خلاص نمي‌شود الا اين كه مالكي و هركس كه استانها را به داعش تسليم كردند اعدام شوند . ».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ