Menu
فاطمه رمضانی

فاطمه رمضانی

پولهاي كثيف براي تبليغات انتخاباتي باندها

iran spring 2 30460

جنگ و جدال باندهاي رژيم بر سر نمايش انتخابات، اگر چه هزينه هاي كمرشكني را به مردم محروم ايران تحميل ميكند، اما اين فايده را هم دارد كه دزدهاي حاكم، پروندة دزدي و فساد همديگر را (البته تا جايي كه به دامن قباي دزد اصلي يعني خليفة ارتجاع نگيرد) برملا ميكنند. موضوع پولهاي كثيف ، يعني پولهايي كه در ابعاد صدها ميلياردي و هزارها ميلياردي از طريق قاچاق مواد مخدر و ساير مفاسد به دست ميآيد و در تبليغات انتخاباتي و خريد آرا براي رسيدن به كرسيهاي مجلس ارتجاع صرف ميشوديكي از اين موضوعات است .
در همين رابطه كيهان خامنه اي -4اسفند نوشت : "رد پاي پول‌هاي کثيف در ستاد انتخاباتي مدعيان اصلاحات- اخبار تکان‌دهنده و گزارش‌هاي معتبري از همراهي و سرمايه‌گذاري بدنام‌ترين مفسدان اقتصادي در ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان و ارتباط نزديک و فشرده آنها با بالاترين مقامات دولتي و منصوبين آنها به گوش مي‌رسد...
اکنون وقت آن است که رحماني فضلي که روزگاري به دنبال رد پاي پول‌هاي کثيف بود، با چشم باز موارد مطرح‌شده را مورد بررسي و موشکافي قرار دهد. البته مي‌توان مصاديق و موارد مشکوک متعدد را به ايشان آدرس داد تا رد پاي احتمالي برخي مقامات دولتي و تاثير انتخاباتي را در آن پيگيري کند."

واقعيت اين است كه وقتي اعداد و ارقام هزينه هايي را كه كانديداها در اين انتخابات خرج ميكنند، نگاه مي كنيم براي هر كسي اين سؤال ايجاد ميشود كه مگرنماينده مجلس چقدر حقوق يا درآمد دارد كه مي تواند براي تبليغات انتخاباتي مخارج چندين ميلياردي را هزينه كند ؟
واقعيت اين است مخارجي كه در تبليغات انتخاباتي هزينه ميشود عمدتاً جنبة فردي ندارد، يعني مثلاً اين طور نيست كه يك كسي با ثروت خودش يا به اتكاي ثروت يكي ديگر، اين هزينه هاي ميلياردي را صرف كند ، اين هزينه ها باندي است ، يعني باندهاي غارتگر رژيم هستند كه ميتوانند اين طور ميلياردي خرج كنند و اين هم وجهي از جنگ انتخابات بين دو بانداست .
اصطلاح پولهاي كثيف را ، رحماني فضلي وزير كشور روحاني در اسفند سال93 مطرح كرد و از چرخة 10هزار ميليارد توماني درآمد مواد مخدر در اقتصاد ايران خبر داد که راه به سياست و انتخابات برده است . همه مي دانند كه سر نخ قاچاق مواد مخدر اساساً دست سپاه پاسداران است و سپاه موفق شده است عمدة آن را از دست وزارت اطلاعات دربيارود. اگر به ابعاد چرخش مالي مواد مخدر نگاه كنيم، كاملا روشن است كه اين حجم چرخش مواد مخدر نميتواند بدون دست داشتن بالاترين ارگانهاي رژيم صورت بگيرد.
روز اول اسفند علي هاشمي رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر گفت: سالانه 45هزار ميليارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه مواد مخدر در کشور از بين مي‌رود و اضافه کرد: ميزان خسارت اقتصادي وارد شده به کشور از سوي مواد مخدر 12 ميليارد دلار بوده است .
آشكارتر از مواد مخدر ، قاچاق ساير كالاهاست . سهم قاچاق كالا در اقتصاد ايران با محافظه كارانه ترين تخمين ها، 25ميليارد دلاراست و البته بعضي ها تا 40ميليارد هم گفته اند. در اين مورد هم، همه ميدانند كه اين قاچاق توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت ميگيرد كه داراي صدها اسكلة اختصاصي است و همة اينها هم نهايتاً به بيت خامنه اي راه ميبرد.
بنابراين جنگ بر سر كرسي هاي مجلس هم جنگ كانديداها نيست، اساساً جنگ باندهاي غارتگراست كه اسم اصولگرا و اعتدالي و اصلاح طلب روي خودشان گذاشتند
حال سئوال اين است كه در پشت اين افشاگريها چه نتايج سياسي نهفته است ؟
پاسخ اين است كه مجلس ارتجاع يكي از اهرم ها و يكي از نهادهاي قدرت است ، قدرت هم هميشه در اين رژيم آميخته با غارت است ، اگر باندها صدها ميليارد براي كرسي هاي مجلس خرج ميكنند، براي به دست آوردن اين اهرم است كه اگر به دست بگيرند، يا هر اندازه كه به دست بگيرند، ميتوانند چندين برابر هزينه هايي كه صرف كردند، بعداً به دست بياورند. ابزار يكي از باندها ، سپاه پاسداران است و ابزار آن يكي باند ، بند و بست با سرمايه داران خارجي است و هر كدام براي ظاهر سازي اين غارت ،به مضحكه يي به نام مجلس نياز دارند! اما تمام نشانه ها حاكي از اين است كه اين نمايش كثيف كه موتورش پولهاي كثيف به دست آمده از خون و جان مردم ايران است ، به نمايش ورشكستگي رژيم تبديل خواهد شد.
فاطمه رمضانی

منتخب ویدئوکلیپ