Menu

اجرای دقیق قانون تحریمها، مبرم ترین ومشروع ترین خواسته مردم ایران

tahrim 59290

لایحه تحریم های گسترده علیه رژیم آخوندی، که اخیرأ با ۴۱۹ رای موافق دربرابر۳ رای مخالف مجلس نمایندگان آمریکا وهمچنین با ۹۸ رای موافق دربرابرتنها ۲ رای مخالف درمجلس سنا به تصویب رسیده بود، روزچهارشنبه۱۱مرداد۱۳۹۶ (۲ آگوست۲۰۱۷) توسط دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا به امضا رسید تا به قانون تبدیل شود.

نگاهی اجمالی به متن این لایحه تحریم، اهمیت چنین تحریم گسترده ای، که کارگزاران رژیم ازآن با عناوینی همچون "مادرتحریمها " وسیاهچاله تحریمها " نام می برند، را بخوبی نشان می دهد.اولین نکته مهم و بیسابقه دراین لایحه، تحریم رژیم آخوندی درکنارکشورهای روسیه وکره شمالی، که بگفته مقامات ارشد آمریکا یکی از بزرگترین تهدید اتمی جهان بشمار می رود، می باشد که دراین میان بیشترین وسنگین ترین تحریمها را متوجه رژیم آخوندی کرده است.نکته با اهمیت دیگراین تحریمها واعمال آنها، هرچند درباره موضوعات اصلی هم چون "برنامه موشکی، تروریسم و نقض حقوق بشر " می باشد، درعین حال با وارد نمودن واضافه کردن جمله تکمیلی "سایرمقاصد ایران "، که می تواند دیگرتحرکات خصمانه ازسوی رژیم را نیزشامل شود، این امکان را برای مقامات دولت آمریکا فراهم آورده تا ازحق گسترش تحریمها دردیگرزمینه ها برخوردارشوند.از دیگراهداف مهم این لایحه قانونی خلع ید از رژیم درکشورهای منطقه ازجمله عراق، سوریه و یمن می باشد و برای رسیدن به این هدف در بخش۳ آن وزرای امورخارجه، دفاع، خزانه داری وهمچنین مدیرآژانس اطلاعات ملی را موظف می کند، ۱۸۰ روز پس از قانونی شدن این لایحه وهردوسال یک باربطورمشترک راهبردی را درجهت مقابله با تهدیدها و فعالیتهای متعارف وغیرمتقارن علیه ایالات متحده ومتحدان کلیدی آن درخاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن تدوین کرده و به کمیته های مربوط به کنگره تسلیم کنند.در باره فعالیتهای بی ثبات کننده رژیم درمنطقه (تروریسم) وهمچنین درباره ارزیابی قابلیتهای نیروهای رژیم (بخصوص موشکی) بند۶ این لایحه، رئیس جمهورآمریکا را موظف به ارائه گزارشی (طی۹۰ روز) در باره افراد و نهادهایی که درارتباط با برنامه های موشکی رژیم فعالیت می کنند، کرده واز وی می خواهد که چنین گزارشی را پس از۱۸۰روزمجددا به سنا ارائه دهد.از دیگرموارد قابل توجه ای که دراین بند قید شده، همانا تعمیم دادن تحریمها بطوراتوماتیک به "هرفردی " که جایگزین فرد پیشین خود، که پیش ازاین بدلیل مسئولیتش درپیشبرد برنامه موشکی شامل تحریم ها شده بود، می باشد.
ازاین طریق هرگونه راه فراری برای رژیم، که با فریبکاری "تغییرمهره ها " تا کنون توانسته بود برنامه موشکی خود را همچنان به پیش ببرد، نیزبسته خواهد شد.
 
بخش۵ این تحریمها با عنوان "اعمال تحریمهای مرتبط با تروریسم درارتباط با سپاه پاسدارن " شاید مهمترین بخش این تحریمها باشد.ماده۳ بند الف این بخش، صریحا ازسپاه پاسداران که ازمهمترین پایه ها واهرم حفظ قدرت در رژیم آخوندی می باشد، بعنوان بازوی اجرایی رژیم درخارج ازمرزهای ایران درپیشبرد فعالیتهای بی ثبات کننده درمنطقه، برنامه های موشکی بالیستیک وحمایت ازاقدامات تروریستی بین المللی، نام برده واین نهاد ضد خلقی را درتمامیت آن (نیروی قدس سپاه پیش از این شامل تحریم ها شده بود) شامل این تحریمها دانسته است.
دراینجا نیزرئیس جمهورآمریکا موظف به "اعمال " این تحریمها طی۹۰ روز درباره سپاه پاسداران و نیروهای خارجی تحت امرآن شده است.
 
بر طبق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ که دربخش۴ این لایحه به آن اشاره شده، افرادی که مرتکب اعمال تروریستی و یا حتی تهدید به ارتکاب آن شوند ویا اینکه از تروریسم حمایت کنند، شامل این تحریم ها خواهند شد واین امر بدین معناست که نه تنها اعضای سپاه پاسداران بلکه "هرفرد دیگری وهرگونه رابطه ای " با سپاه پاسداران، حمایت ازتروریسم محسوب خواهد شد.فرمان اجرایی۱۳۲۲۴ درحقیقت همان لیستی است که بعد ازواقعه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهوروقت آمریکا بوجود آمد و نام گروههایی همچون القاعده وهمچنین کشورهای حامی تروریسم درآن گنجانده شده بود واین لیست سوای لیست وزارت امورخارجه آمریکا می باشد.هرچند نام سپاه پاسداران درلیست گروههای تروریستی وزارت امورخارجه گنجانده نشده اما تمامی اقداماتی که دراین لیست برعلیه افراد و گروههای حامی تروریست آمده نیز شامل گروههایی که درلیست فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ آورده شده اند، می شود.در مورد نقض حقوق بشرنیزکه شامل کشتارغیرقانونی، شکنجه و دیگرموارد آشکار نقض آن می باشند، این لایحه وزیرامورخارجه را طی۹۰ روز موظف به ارائه فهرستی ازافراد و نهادهایی، که اعمالشان ناقض حقوق بشرمی باشند، کرده تا نام آنان دراین لیست گنجانده شود.نکاتی که بطورمختصردرباره متن لایحه قانونی تحریمها به آنان اشاره شد را بایستی که به فال نیک گرفت، چرا که اجرایی شدن آنها می تواند ضربه سنگینی را متوجه تمامیت سپاه پاسداران، مهمترین رکن قدرت درنظام آخوندی، کند.با توجه به این واقعیت که سپاه پاسدارن تحت امرخامنه ای ولی فقیه ارتجاع، بعنوان "دولتی دردولت " با چنگ انداختن برمنابع ملی ازجمله نفت وگازوغیره وغارت آنان، از درآمدهای سرشارمالی برخورداراست واین درآمد ها را نه خرج رفاه مردم ستم کشیده درداخل بلکه آن را هزینه جنگ افروزی خود وصدور تروریسم درمنطقه و یا خارج کردن سرمایه های مردم وانباشتن آنها درحسابهای شخصی سردمداران سپاه دربانک های خارج از کشور می کند، این "سخت ترین بسته تحریمی تاریخ " بگفته پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا (کارگزاران رژیم هم این تحریم ها را بسیارسخت ترازتحریمهای پیش ازبرجام خوانده اند)، خواهد توانست راه به مسدود شدن منابع مالی وهرچه ضعیف ترشدن نقش سپاه ببرد ومانع بزرگی را در برابرسیاستهای مداخله جویانه و دست اندازی رژیم درمنطقه ایجاد کند وبرشتاب سرنگونی وتغییر رژیم بیافزاید.
 
خانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقامت در پیام خود در ارتباط با قانونی شدن این تحریمها بدرستی به این نکته اشاره کردند که:
"اعمال این تحریمها بایستی با اقدام فوری علیه مسئولان اعدام و شکنجه و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ و در راس آنها خامنه ای ولی فقیه رژیم تکمیل شود. آنها باید به خاطر۳۸ سال جنایت علیه بشریت درمقابل قانون قرار بگیرند. به رسمیت شناختن حق وخواست مردم ایران برای سرنگونی آخوندها واستقرارآزادی و دموکراسی درایران بزرگترین کمک به صلح و آرامش درمنطقه وجهان است ".
اجماع جهانی دربرابرسیاستهای افسارگسیخته ومداخله جویانه رژیم آخوندی وحمایت وشناسایی مقاومت خونین ومشروع مردم ایران بمثابه جدی ترین آلترناتیو بایستی که با اجرایی شدن این تحریمها شکل جدی تری به خود بگیرد.به امید پیروزی رضا محمدی
۳ آگوست ۲۰۱۷

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ