Menu

تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي

world 8f636كميتة خدمات مالي مجلس نمايندگان آمريكا، لايحة 4324 را براي تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي كه تحت برجام مجاز شده است، به تصويب رساند.

لايحة 4324 كه تحت عنوان «قانون تقويت نظارت بر دسترسي (رژيم) ايران بر تأمين مالي» ارائه شده از وزير خزانه‌داري آمريكا مي‌خواهد به كنگره دربارة صادرات هواپيما به رژيم گزارش بدهد و هم‌چنين تأييد كند كه چنين معاملاتي، به‌سود اقدامات رژيم براي انتقال تسليحات از طريق هواپيماهاي تجاري نينجامد.

در جريان تصويب اين لايحه، رئيس كميتة خدمات مالي و شمار ديگري از اعضاي اين كميته در سخنانشان رژيم آخوندي را اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان دانستند و بر لزوم حسابرسي از آن تأكيد كردند.

در شروع جلسة كميتة خدمات مالي دربارة لايحة 4324، نمايندة كنگره راجر ويليامز كه ارائه‌دهندة اين لايحه است در سخنان خود، گفت: «دولت اوباما تحت برجام، پذيرفت كه آمريكا اجازة فروش هواپيما به (رژيم) ايران را بدهد... به‌رغم اين‌كه خزانه‌داري (آمريكا) هم‌چنان (رژيم) ايران را جزو حوزه‌هاي اصلي مورد نگراني در زمينة پول‌شويي تعيين كرده، اين مجوزها به بانك‌ها نيز اجازه مي‌دهد تا درگير تأمين مالي بشوند. علاوه بر اين وزارت خارجه (آمريكا) هم‌چنان (رژيم) ايران را بزرگ‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان مي‌نامد. يكي از اصلي‌ترين دريافت‌كنندگان اين هواپيماها «ايران‌اير» خواهد بود كه اصلي‌ترين شركت هواپيمايي حكومتي جمهوري اسلامي است. در سال 2011 خزانه‌داري آمريكا، شركت ايران اير را به‌خاطر انتقال تسليحات و محمولة نظامي به سوريه از طرف سپاه پاسداران و وزارت دفاع (رژيم) ايران، تحريم كرد. طبعاً كه اين تسليحات توسط رژيم اسد براي نقض حقوق بشر، به‌كار گرفته شده‌اند».

وي افزود: «لايحة من نظارت كنگره را بر هرگونه تأمين مالي كه خزانه‌داري براي فروش هواپيما به (رژيم) ايران مجاز مي‌كند بهبود خواهد بخشيد. هر شش ماه يك بار، خزانه‌داري بايد خطاب به ما تأييد كند كه مجوزهاي تأمين مالي، به افراد (رژيم) ايران كه موادي را در راستاي توسعة تسليحات كشتار جمعي منتقل مي‌كنند، سودي نخواهد رساند...».

نمايندة كنگره آن واگنر رئيس زيركميتة نظارت و تحقيقات، گفت: «سپاه پاسداران هم‌چنان تحت تمامي اشكال، نقش قابل توجهي را در رفتار غير قانوني (رژيم) ايران و نيز در برنامة اتمي و موشكي آن ايفا مي‌كند».

نمايندة كنگره تد باد Ted Budd ضمن رد امتياز دادن به رژيم آخوندي، گفت: «اقدامات (رژيم) ايران از زمان اجراي برجام اين موضوع را مورد تأكيد قرار مي‌دهد كه اگر به (اين رژيم) يك اينچ (امتياز) بدهيد، آنها يك مايل را خواهند گرفت. وقتي دولت قبلي تحريم عليه ايران اير را رفع كرد، همين را شاهد بوديم... همين امسال هم ديديم كه ايران اير مسيرهاي شناخته‌شدة تأمين تسليحاتي را به‌سمت مناطق تحت كنترل اسد در سوريه طي مي‌كند؛ از جمله پروازهايي كه در آبادان متوقف مي‌شوند و بعد به سوريه مي‌روند. اين از اين بابت اهميت دارد كه آبادان محل يك مركز لجستيكي مظنون سپاه پاسداران است».

وي افزود كه امتياز دادن به رژيم باعث مي‌شود، آنها راه‌هاي جديدي را براي دور زدن تحريم‌ها و تأمين مالي شبكة تروريسم جهاني خود پيدا كنند. «ما بايد همواره هوشيار باشيم... و اين لايحه در اين راستا به ما كمك مي‌كند».

پس از آن جب هنزرلينگ رئيس كميتة خدمات مالي نيز بر حمايت خودش از لايحة 4324، گفت: «فارغ از برجام، ما هم‌چنان مي‌دانيم كه (رژيم) ايران، يك نظام قابل توجه در زمينة پولشويي است... هم‌چنان مي‌دانيم كه آنها اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان هستند... (لايحة 4324) تضمين مي‌كند كه ما در كنگره بدانيم، آيا هركدام از اين فروش‌هاي هواپيما، يك تهديد جدي پول‌شويي در بر دارد يا خير؟...».

بروس پاليكوئين Bruce Poliquin از ديگر اعضاي كميتة خدمات مالي، با اشاره به اين‌كه سپاه پاسداران رژيم آخوندي از شركت هوايي «ايران‌اير» براي انتقال تسليحات استفاده مي‌كند، گفت: «از زمان اجراي برجام... بنياد دفاع از دموكراسي‌ها، حداقل 134 پرواز ايران‌اير به سوريه را ثبت كرده است... برخي از اين پروازها، ثبت‌نشده بودند و برخي از آنها از مسير تأمين تسليحاتي به سمت سوريه عبور كرده‌اند...».

نمايندة كنگره لي زلدين در سخنانش با ذكر نمونه‌هايي از نقض برجام توسط رژيم آخوندي و هم‌چنين ممانعت از بازرسي از تأسيسات نظامي از جمله سايت پارچين، گفت: «(رژيم ايران) از ايران‌اير براي حمايت از بشار اسد در سوريه يا كمك به حوثي‌ها براي ساقط‌كردن دولت يمن... استفاده كرده است... ادعاي اين‌كه (رژيم) ايران از برجام تبعيت مي‌كند، ناديده‌گرفتن اين واقعيت است كه آنها (از جمله).... سانتريفيوژهاي آي.آر. شش بيشتري از حد مجاز را به چرخش در مي‌آورند، به ما اجازة بازرسي از تأسيسات نظامي‌شان را نمي‌دهند و آب سنگين را بيش از حد مجاز ذخيره كرده‌اند... همة اينها نقض برجام است».

پس از آن اندي بار Andy Barr رئيس زيركميتة سياست مالي و تجارت طي سخنانش گفت: «ما دربارة حمايت (رژيم) ايران از عوامل تروريست از طريق هواپيماهاي تجاري صحبت مي‌كنيم... (در يكي از جلسات استماع كنگره گفته شد كه)... بسياري از پروازهاي ايران‌اير، با (هواپيماي) خالي يا بدون مسافر تجاري صورت مي‌گيرد و به دمشق مي‌روند. آنها در همان زماني كه زنان و كودكان در حملة شيميايي كشتار مي‌شدند، تمامي اين پروازها با (شركت) ايران‌اير را پشتيباني مي‌كردند... يك وظيفة اساسي آمريكا اين است كه چشمانش را بر روي حمايت (رژيم) ايران از عوامل تروريست نبندد و اين هيچ ربطي به برجام ندارد... هدف لايحه (4324) اين است كه تضمين شود، معاملات (مورد بحث)، شامل تأمين مالي تروريسم نشود».

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ